15%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

آیین نگارش و ویرایش

90,000 تومان 76,500 تومان
15%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

بررسی جامع وزن شعر فارسی

120,000 تومان 102,000 تومان
15%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

تاریخ ادبیات در ایران خلاصه 1

140,000 تومان 119,000 تومان
15%-

آثار دکتر ذبیح الله صفا

تاریخ ادبیات در ایران خلاصه 2

120,000 تومان 102,000 تومان

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

تحلیل و بررسی وصیت سیاسی-الهی امام

45,000 تومان
15%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

سیرعلوم بلاغی در ادب فارسی

120,000 تومان 102,000 تومان
15%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

فارسی عمومی

120,000 تومان 102,000 تومان
15%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

فارسی عمومی (ویرایش جدید)

100,000 تومان 85,000 تومان
10%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

فرهنگ اصطلاحات و تعریفات (نفایس الفنون)

70,000 تومان 63,000 تومان

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

کتاب وصایا

45,000 تومان
15%-

انتشارات فردوس و فرهنگ روز

وزن شعر کردي و تطبيق آن با شعر فارسي

120,000 تومان 102,000 تومان